ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Άδεια πρόσβασης & χρήσης 

Κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας www.mappingancientathens.org (εφεξής «η ιστοσελίδα») έχει το μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων της υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία. Η επίσκεψη και χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:
(1) Ο χρήστης πρέπει να διατηρεί σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα
(2) Ο χρήστης δεν μπορεί να τροποποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγει ή να παρουσιάζει δημοσίως, ή να διανέμει ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν ή εάν λάβει από το ΔΙΠΥΛΟΝ έγγραφη ειδική άδεια.

 

Μεταβολές                                                                                                                                                                                                                          

Το Δίπυλον διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την ανάρτηση των νέων όρων. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Το  Δίπυλον μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας.

 

Περιορισμός Ευθύνης        

Το  Δίπυλον, οι υπάλληλοί του, ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας. Το Δίπυλον δε φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα της πληροφορίας που είναι προσβάσιμη μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας του. Επίσης το Δίπυλον δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site (διαθέσιμο μέσω link) ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα                                                                                                                                             

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία του  Δίπυλον και προστατεύεται βάσει των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Κάθε σήμα που παρουσιάζεται στην παρούσα ιστοσελίδα  προστατεύεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί βιομηχανικής ιδιοκτησίας και πνευματικών δικαιωμάτων και χρησιμοποιείται στο παρόν κατόπιν αδείας των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους, ή οποία έχει παραχωρηθεί αποκλειστικά προς το Δίπυλον και δεν επεκτείνεται και προς τους χρήστες της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να αντλήσει πληροφορίες και στοιχεία από την ιστοσελίδα για την συγγραφή έργου, άρθρου ή άλλου πνευματικού πονήματος το οποίο προτίθεται με οποιονδήποτε τρόπο να καταστήσει κοινό ή να δημοσιεύσει, έχει την υποχρέωση να εξασφαλίσει, προ της δημοσίευσης, την γραπτή παραχώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων που συνδέονται με την πληροφορία ή στοιχείο που προτίθεται να χρησιμοποιήσει.

 

Προσωπικά Δεδομένα Χρήστη   

Το Δίπυλον δύναται να προβεί σε συλλογή προσωπικών δεδομένων του χρήστη μέσω της ιστοσελίδας. Το Δίπυλον χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών αποκλειστικά και μόνον για την υποστήριξή τους και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις. Το Δίπυλον δεν έχει το δικαίωμα να κοινοποιεί τα δεδομένα αυτά σε τρίτους εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο Δίπυλον.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Λοιποί Όροι         

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του Διπύλου και του χρήστη της ιστοσελίδας ορίζονται ως αποκλειστικώς αρμόδια τα Δικαστήρια των Αθηνών.